آخرین اخبار پیوند اعضا

هماهنگ کننده پیوند اعضا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: با رضایت خانواده ای از شهرستان بافت، اعضای بدن مرحوم"علی دهقانی" به بیماران نیازمند دریافت عضو اهدا شد.

خانواده ای از شهرستان سیرجان اعضای بدن عزیز خود را که دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران نیازمند دریافت عضو هدیه دادند.

هماهنگ کننده پیوند اعضا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: اعضای کودک 6 ساله از شهرستان کوهبنان که بر اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، به بیماران نیازمند دریافت عضو اهدا شد.

با اقدام خداپسندانه یک خانواده از شهرستان منوجان:
اعضای جوان 19 ساله به بیماران نیازمند دریافت عضو اهدا شد

هماهنگ کننده پیوند اعضا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان از اهدای اعضای جوان 19 ساله به بیماران نیازمند دریافت عضو خبر داد.

هماهنگ کننده پیوند اعضا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: اعضای جوان 19 ساله که در اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود شامگاه 12 آذرماه به بیماران نیازمند دریافت عضو در لیست انتظار پیوند زده شد.

هماهنگ کننده پیوند اعضا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: خانواده" مسعود حسنخانی" از شهرستان زرند اعضای بدن عزیز خود را به سه بیمار نیازمند دریافت عضو اهدا کردند.

هماهنگ کننده پیوند اعضا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: با اهدای اعضای کودک 9 ساله، اولین اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در منطقه سیستان شهر زابل انجام شد.

هماهنگ کننده پیوند اعضا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: اعضای بدن دو مرد 36 ساله که بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بودند، شامگاه پنجشنبه دوم شهریور ماه به بیماران نیازمند دریافت عضو اهدا شد.

هماهنگ کننده پیوند اعضا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: جوان 20 ساله از شهرستان زرند که در صحنه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، اعضای بدن وی به سه بیمار نیازمند دریافت عضو اهدا شد.

هماهنگ کننده پیوند اعضا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: اعضای یک جوان کرمانی که در اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود به سه بیمار نیازمند دریافت عضو اهدا شد.

طراحی، اجرا و پشتیبانی : karamoozian.ir